Medvetenhetsmodellen

pal_shine.jpg
 
 

Sex domäner av medvetenhet

I Meditationslärarprogrammet utvecklar vi kvaliteten för uppmärksamhet genom att träna upp vår medvetenhet inom sex domäner; den kroppsliga, mentala, emotionella, sociala ,globala och om själva medvetenheten.

I den fysiska domänen tränar vi upp vår interoception, förmågan att uppfatta kroppsliga signaler, vi startar med kroppsmedvetenhet som hjälper oss att vara grundade, avspända och närvarande.

Den mentala domänen inkluderar färdigheter inom metakognition och introspektion. Vi använder mentala objekt som fokus för vår uppmärksamhet och utforskar sinnets natur.  

Den emotionella domänen kallar vi även för emotionell intelligens (EQ), en färdighet som har visats vara viktigare än IQ för framgång inom såväl privat- som yrkeslivet. EQ-färdigheter innebär en förmåga att vara medveten om sina egna och andras känslor, förstå samt att kunna hantera eller influera känslorna.

Dessa tre domäner lägger en grund i många meditations- och yogaprogram som finns idag. Inom Empaticus modell CARE - sex domäner av medvetenhet integrerar meditaitonslärarprogrammet ytterligare tre domäner, social, global och medvetenhet om själva medvetenheten..

Forskning har visat att en av de viktigaste komponenterna för ett långt och hälsosamt liv är nära och djupa relationer . I den sociala medvetandedomänen tränar vi på att relatera med varandra på ett autentiskt vis utifrån att vara grundade och närvarande. Det är först när vi har ett sinne i balans, när vi känner oss grundade och har en vänlig attityd gentemot oss själva som vi till fullo kan skapa positiva och djupa relationer. Denna stabila grund lägger vi genom att börja fokusera på de tre första domänerna. Förutom övningar som hjälper oss att stärka den sociala medvetenheten läggs också stor vikt vid att skapa ett “sangha” eller gemenskap bland deltagarna genom regelbundna träffar och gruppövningar.

På liknande sätt kan den globala medvetenheten spontant stärkas när vi känner balans inom de fyra första domänerna, då vi är grundade och har en vänlig attityd mot oss själva och andra. Det uppstår då ofta naturligt en angelägenhet att öppna upp för lidande i omvärlden och en önskan att vilja lindra detta. Global medvetenhet inkluderar “effektiv altruism”, d.v.s.hur vi kan främja andra och vår planet på det mest effektiva sätt utifrån de färdigheter och tillgångar som vi har.

Den sista domänen, medvetenhet om medvetenheten skulle kunna beskrivas som den den djupaste formen av varande och “högsta” formen av meditation. I värsta fall kan filosofier och tekniker inom meditation och yoga bli ytterligare identiteter vårt ego hänger upp sig på.