Anmälnings- och betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura med förfallodag om 14-30 dagar (beroende på utbildningens start).
Bindande avtal anses ingås den dag du som kund skriver under ansökningsblankett och löper från aktuell dag till dess att tjänsten/kursen är avslutad.

Kostnader

Anmälningsavgiften är 5000kr. Resterande summa betalas 2 mån innan kursstart. Vid behov finns möjlighet att anpassa betalningen. Vänligen kontakta oss om du har frågor kring detta. Efter förfallodatum debiteras påminnelseavgift och eventuell inkassokostnad enligt lag. Invändningar mot fakturan ska göras inom åtta dagar. Anmärkningar gjorda efter åtta dagar godkänns inte. Rabattkoder eller erbjudanden kan inte kombineras vid en och samma bokning.
Priset för Tjänsten är (ink 25% moms).


Meditaionslärarprogrammet CARE grundkurs

  • Steg 1, 150 tim 24 500 sek

  • Steg 2, 150 tim 24 500 sek

  • Steg 1 + 2 , 300 tim 39 500 sek

Tillkommande kostnader som du själv står för är kurslitteratur, ev resa/boende/mat under långhelgerna. I retreatet ingår boende och mat.

Ångerrätt & avbokning

Du som kund har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar från det att avtal ingåtts enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten utövas genom att du skickar e-post till info@meditationsprogrammet.se med information att du önskar frånträda avtalet.

Om du som kund ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Vid utövande av ångerrätten tillfaller en kostnad på 1 250 sek (ink. moms) för administrativa kostnader som tillkommit i samband med tecknandet av avtal. Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Om kursen inleds under ångerfristen, d.v.s. din anmälan till utbildningen sker inom 14 dagar innan kursstart begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar påbörjad kurs. Om inte ett sådant samtycke begärs av oss och du åberopar ångerfristen efter påbörjad kurs innebär det att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Blir du sjuk under utbildningen sker ingen återbetalning, du får istället möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett senare tillfälle.

(Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 1 250 kronor.)

Ansvarsbegränsningar

Hälsotillstånd

Vi ansvarar inte för skador du som kund ådragit dig under utbildningen. Inte heller ansvarar vi för indirekt skada som åsamkas dig på grund av skada i samband med utbildningen. All träning/utövande sker på egen risk.

Force Majeure

Vi ansvarar inte för omständigheter orsakade utanför vår kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande konfliktåtgärd. Vi är inte heller ansvarig för skada som förorsakats av brand, naturkatastrof, brott, eller har sin grund i handling där du som kund givit oss felaktig eller vilseledande information. För att befrias från ansvar enligt denna bestämmelse skall vi på CARE underrätta kund utan dröjsmål om sådan omständighet.  

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Vi har rätt att ställa in kursen om färre än 5 deltagare anmäler sig till kursen.

Frånvaro

Sjukdom

Om du som deltagare blir sjuk och därför inte kan närvara under utbildningen krävs läkarintyg. Du är fortfarande betalningsskyldig för utbildningen enligt detta avtal. Erlagd betalning återbetalas ej utan du får påbörja utbildningen under senare startdatum (detta datum skall vara inom 12 månader efter det att  utbildningen skulle ägt rum).

Vi kräver 100% närvaro under kursen för att erhålla certifiering. Eftersom kurserna bygger på processer tillsammans med deltagarna i gruppen går det inte att ta igen missade tillfällen med undantag av den första delen av utbildningen, 7-dagars retreatet. Om du missar ett tillfälle berättar din kursledare gärna vad man gick igenom på det tillfället och du kan få en praktisk uppgift att göra på egen hand samt skrivuppgift som motsvarar det innehåll och tid du har missat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Information enligt GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att underlätta vår administration med till exempel fakturering och kursinformation it-behandlar vi dina personuppgifter. De uppgifter vi sparar är: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kurshistorik och eventuella allergier. Vi sparar ovanstående uppgifter också för att kunna skicka ut information till dig om våra kurser. Vill du inte vill ha informationen från oss kan du avbryta den med hjälp av en funktion som finns i varje informationsmail.

Dina personuppgifter kommer inte på något sätt användas av andra än CARE. Uppgifterna lagras i system med bästa möjliga säkerhet. Genom att godkänna våra Anmälningsvillkor ger du samtidigt ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Har du synpunkter eller frågor eller vill att vi raderar din information hos oss får du gärna höra av dig till oss på info@meditationslärarprogrammet.se.

Reklamation

Vid klagomål avseende tjänsten rekommenderas du att vända sig direkt till teamet bakom Meditationslärarprogrammet CARE genom att maila oss på info@meditationslararprogrammet.se. Om du inte anser dig ha fått tillräcklig respons från oss hänvisas du till Allmänna Reklamationsnämnden, BOX 174 101 23 Stockholm. Du kan även få ditt ärende prövat i allmän domstol.